OM

VINDKRAFT

LANDBASERAD

VINDKRAFT

Landbaserad vindkraft är idag den billigaste och mest effektiva bidragaren till energiomställningen.

Vindkraftsteknik är en mogen och beprövad teknik med 743GW installerad kapacitet globalt. Enligt Global Wind Energy Council (GWEC) var 2020 det största året i historien för vindkraft med 93 GW ny kapacitet installerad. Vindkraftverken blir större med högre navhöjder och större rotordiametrar, vilket gör att tekniken effektivt kan användas i lägre vindhastighetsförhållanden.

Sverige har förhållandevis goda vindförhållande för landbaserad vindkraft och har under de senaste par åren varit en starkt växande marknad. Enligt Svensk Vindenergi fanns cirka 4.300 vindkraft installerade i Sverige i 2020 som gemensamt producerade över 26 TWh. Det råder enighet bland Sveriges myndigheter att andelen vindkraftsel bör öka. Enligt Energimyndigheten är nationellt utbyggnadsbehov av vindkraft till 2040-talet minst 100 TWh, varav 80 TWh är landbaserad. Då har inte hänsyn tagits till storskalig produktion av grön vätgas, till exempel för produktion av grönt stål. Även enligt Naturskyddsföreningen bör det framtida hållbara energisystemet innehålla mycket vindkraftsel och i Naturskyddsföreningens rapport från 2021, stöds nyutbyggnad av cirka 90 TWh vindkraft. Trots en mångdubblad effektökning, innebär inte myndigheternas och Naturskyddsföreningens vision att vindkraftverken ska mångdubblas i antal. Den genomsnittliga produktion per installerat verk är idag cirka 6GWh, vilket kan jämföras med nästan 20GWh för ett modern verk.